บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เติมพร ตันติวิวัฒน์
0-2949-1020
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
แจ๊คการีน นาม
02-351-1801 ต่อ 5446
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรัณย์ อินทร์ชัย
02-611 3555
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
อดิศักดิ์ พรหมบุญ
02-659-7000 ต่อ 5013
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
02-658-5000 ต่อ 1430
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
02-009-8071
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
ธนิยะ เกวลี
02-614-6316