09 พ.ค. 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

08 พ.ค. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

08 พ.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

26 เม.ย. 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

26 เม.ย. 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

26 เม.ย. 2567

มติคณะกรรมการ : แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

26 มี.ค. 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

20 ก.พ. 2567

มติคณะกรรมการ : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

20 ก.พ. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

20 ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

20 ก.พ. 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)