รายได้จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ  (ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 2 ปี 2565 ไตรมาส 3 ปี 2565 ไตรมาส 4 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2566 ไตรมาส 2 ปี 2566 ไตรมาส 3 ปี 2566 ไตรมาส 4 ปี 2566 ไตรมาส 1 ปี 2567
สินทรัพย์รวม 3,738.3 4,152.3 4,264.6 4,500.2 4,916.3 5,068.9 5,075.1 5,218.8 5,183.2 5,225.2 5,497.53
หนี้สินรวม 873.5 1,061.6 1,072.1 1,286.0 1,680.5 1,762.9 1,627.6 1,800.6 1,817.0 1,762.5 1,826.06
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,619.2 2,837.7 2,940.8 2,947.7 2,949.7 3,049.4 3,196.7 3,157.2 3,098.9 3,218.4 3,410.65
รวมส่วนของเจ้าของ 2,864.8 3,090.7 3,192.5 3,214.2 3,235.8 3,305.9 3,447.5 3,418.2 3,366.2 3,462.7 3,671.47
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.1 2,498.14

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 2 ปี 2565 ไตรมาส 3 ปี 2565 ไตรมาส 4 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2566 ไตรมาส 2 ปี 2566 ไตรมาส 3 ปี 2566 ไตรมาส 4 ปี 2566 ไตรมาส 1 ปี 2567
รายได้จากการขาย 977.6 1,209.9 1,133.1 1,323.5 1,467.9 1,631.70 1,420.2 1,470.1 1,485.9 1,639.7 1,439.99
รายได้รวม 986.2 1,221.5 1,143.6 1,339.4 1,486.9 1,634.00 1,427.4 1,480.7 1,497.8 1,643.6 1,457.65
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91.9 154.6 142.3 151.7 184.4 197.70 201.0 204.8 208.4 212.1 206.84
กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 61.6 120.9 105.4 115.8 142.1 152.50 154.0 156.7 160.1 165.0 157.56
กำไรสุทธิ 59.5 116.2 104.9 115.7 142.1 149.10 151.9 155.4 159.2 165.9 155.85
กำไรต่อหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (บาท) /1 0.07 0.13 0.11 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 2 ปี 2565 ไตรมาส 3 ปี 2565 ไตรมาส 4 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2566 ไตรมาส 2 ปี 2566 ไตรมาส 3 ปี 2566 ไตรมาส 4 ปี 2566 ไตรมาส 1 ปี 2567
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.48 14.12 12.66 13.05 14.62 11.1 15.2 15.67 15.48 15.30 15.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.05 28.59 21.75 23.44 17.39 16.8 18.4 19.83 20.61 20.16 19.35
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.03 9.51 9.18 8.64 9.56 9.2 10.7 10.50 10.63 10.07 10.69

หมายเหตุ :

/1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 100 บาท เป็น 0.5 บาท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้นี้ มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นนั้นเปลี่ยนแปลง ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสดงกำไรต่อหุ้น (ปรับปรุงใหม่) เพื่อการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก