การดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นเพื่อบริหารจัดการธุรกิจที่จะดำเนินการในต่างประเทศและการจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้