วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2567 เวลา 15:15 – 16:00 (Online)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับงบการเงินปี 2566 เวลา 15:15 - 16:00 (Online)