นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร

นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการ

นายฐากร ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2

นายวิเชียร ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1

นายศุภโชค บำรุงพันธ์

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน