นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะคำนึงถึง ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทz ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงินความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการผู้เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่มีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
20/02/67 07/05/67 24/05/67 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/66 - 31/12/66
09/08/66 22/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.23 บาท 01/01/66 - 30/06/66
21/02/66 02/05/66 19/05/66 เงินปันผล 0.23 บาท 01/07/65 - 31/12/65
08/08/65 19/08/65 06/09/65 เงินปันผล 0.18 บาท 01/01/65 - 30/06/65
21/02/65 28/04/65 18/05/65 เงินปันผล 0.14 บาท 01/07/64 - 31/12/64
04/08/64 17/08/64 02/09/64 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/64 - 30/06/64