นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมนชัย พงศ์สถาบดี

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวิเชียร ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1

นายศุภโชค บำรุงพันธ์

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน