นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิระ จึงเจริญสุข

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร

นายฐากร ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2

นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการ

นายวิเชียร ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

นางกิตติยา ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน