กรอบแนวคิดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สุขของชุมชน ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การให้องค์ความรู้แก่ชุมชนการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

การรับผิดชอบ ต่อสังคม

สร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับพนักงาน และเอื้อเฟื้อต่อสังคม ชุมชน

รับผิดชอบ ต่อคู่ค้า

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า โดยดำเนินธุรกิจ อย่างมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

รับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม