นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายมนชัย พงศ์สถาบดี

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายฐากร ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1

นางกิตติยา ชัยสถาพร

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน

นายศุภโชค บำรุงพันธ์

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน