การควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-สำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดาวน์โหลด
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-สำหรับลูกค้า
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
ดาวน์โหลด
นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-สำหรับบุคลากร
ดาวน์โหลด
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน
ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
นโยบายการลงทุนการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดาวน์โหลด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ดาวน์โหลด