วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นความเป็นเลิศเพื่อการเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและ ขนมขบเคี้ยวที่ดีทั้งในด้านคุณภาพและการ บริการรวมทั้งสร้างตราสินค้าของบริษัท ให้เป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

พันธกิจ

  • ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
  • มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร
  • มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของผลกำไรทางธุรกิจเพื่อตอบแทนกลับ เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน การคืนสู่สังคม และผู้ถือหุ้น

เป้าหมาย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวพร้อมได้รับการยอมรับ ในฐานะหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการพัฒนาบริษัทจากพื้นฐาน ของวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้พนักงานขององค์กรมีความสุขและเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันใน อุตสาหกรรม

บริษัทตั้งเป้าหมายว่ารายได้รวมของบริษัท ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเติบโตเป็นประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยคาดว่าการเติบโต ยังเน้นไปที่ตราสินค้าหลักของบริษัท ได้แก่ เจเล่ และ เบนโตะ ทั้งนี้ สำหรับรายได้ในประเทศ บริษัทคาดว่าจะคงสัดส่วน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวใกล้เคียงกับในปัจจุบัน โดยในปี 2569 บริษัทคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้จาก ตราสินค้าหลักได้แก่ เจเล่ และเบนโตะ จะเท่ากับประมาณร้อยละ 75 ถึง 80 ของรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มภายในประเทศ และร้อยละ 60 ถึง 65 ของรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายในประเทศ ตามลำดับ และบริษัท คาดว่าสัดส่วนการขายต่างประเทศในปี 2569 จะเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้จากการขาย ทั้งหมด โดยบริษัท คาดว่ารายได้จากการขายในกลุ่มประเทศ CLMV ในปี 2569 จะเท่ากับประมาณ ร้อยละ 70 – 75 ของรายได้รวมจากการขายในต่างประเทศ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับความสำเร็จของกลยุทธ์ในการ ประกอบธุรกิจของบริษัท