การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบ 56-1 One Report ปี 2566 (สำหรับวาระที่ 2, 3, 9)
เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สำหรับวาระที่ 7)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สำหรับวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
เอกสารแนบ 5 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสารแนบ 5 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 5 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 6 คำแนะนำ วิธีการ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ 7 คําชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
หลักเกณฑ์การเสนอวาระ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567